Podmínky pronájmu

Fyzická osoba

 1. Občanský průkaz
 2. Řidičský průkaz skupina B
 3. Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
 4. Věk 21 let

Živnostník - OSVČ

 1. Živnostenský list
 2. Občanský průkaz
 3. Řidičský průkaz skupina B
 4. Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
 5. Věk 21 let

Právnická osoba

 1. Výpis z Obchodního rejstříku
 2. Občanský průkaz
 3. Řidičský průkaz skupiny B
 4. Pokud nebude přítomen jednatel společnosti, musí zplnomocněná osoba předložit notářsky ověřenou plnou moc
 5. Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
 6. Věk 21 let

 Platební podmínky

Vratné kauce a cena za pronájem se skládají v hotovosti / platební kartou při podpisu smlouvy.


Pojede vypůjčeným vozidlem do zahraničí ?


V případě, že pojedete s vozidlem naší půjčovny do zahraničí, je třeba, abyste nás požádali o potvrzení o užívání vozidla (povolení k vycestování za hranice území ČR). Za poplatek ve výši 400,- vystavíme do 2-5 pracovních dnů, od přijetí platby POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ VOZIDLA SE SVOLENÍM VLASTNÍKA s úředně ověřeným podpisem majitele vozidla.

 • Pokud řidič s půjčeným vozidlem, kterého není vlastníkem, nebo provozovatel, a nemá potvrzení o užívání vozidla s úředně ověřeným podpisem majitele vozidla, vycestuje za hranice ČR, vystavuje se několika rizikům. Mezi hlavní rizika patří zabavení vozidla při kontrole policií zahraničního státu do doby, než se prokáže, že vozidlo není evidováno jako odcizené. Současně bude tamní policií pokutován.
 • Další rizikem je nevpuštění do státu mimo Schengenský prostor při celní kontrole. A pokuta od celní policie.
 • Neriskujte - nájemní smlouva nemá právní základ pro účel potvrzení o užívání vozidla.

Stanovisko Ministerstva dopravy

Na základě čl. 35 § 3 mezinárodní Úmluvy o silničním provozu, se k problematice o cestování vozidlem do zahraničí, které nemáte ve vlastnictví, vyjádřilo i Ministerstvo dopravy:
STANOVISKO K POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ VOZIDLA SE SVOLENÍM VLASTNÍKA V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍ DOPRAVOU
.


Jak požádat o vystavení potvrzení o užívání vozidla?

 •  Zašlete na e-mail: info@dkrent.cz kopii občanského průkazu / cestovního pasu / řidiče vozidla, na kterého má být potvrzení o užívání vozidla vystaveno, a iniciály, na koho máme vystavit daňový doklad s pokyny k platbě poplatku ve výši 400,-. Daňový doklad s pokyny k platbě bankovním převodem obdržíte e-mailem. Potvrzení o užívání vozidla Vám předáme společně s vozidlem.
 • OSOBNĚ. Dostavte se po předchozí domluvě termínu návštěvy na naši centrálu s občanským průkazem / cestovním pasem / řidiče vozidla, na kterého má být potvrzení o užívání vozidla vystaveno, a hotovostí 400,-.  Potvrzení Vám předáme společně s vozidlem.

Potvrzení o užívání vozidla se týká všech vozidel. Tedy aut, dodávek i přívěsných vozíků.Smlouva o pronájmu vozu

Vzor smlouvy:

Smlouva o pronájmu automobilu / přívěsu

Pronajímatel: DK Rent Cars - David Kout, Dolní Kamenice 26, Chržín 273 24

IČO: 76650081

DIČ: CZ8010032767

Nájemce:

Příjmení a jméno/řidič: ..................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................................................

Rodné číslo:................................................................ OP:...........................................................................................

Číslo ŘP................................................................. Stav km:............................................

Tel. ..............................................

· Předmět pronájmu

1.1 Pronajímatel je vlastníkem automobilu / přívěsu, jehož bližší údaje jsou uvedeny v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat automobil/přívěs nájemci, aby jej samostatně užíval, provozoval a řídil na vlastní odpovědnost.

2. Trvání pronájmu

2.1 Pronájem automobilu / přívěsu se uzavírá na dobu určitou od ......................... do ....................., tj. .............dní.

2.2 Po uplynutí sjednané doby dle čl. 2.1 lze pronájem prodloužit výhradně na základě dohody účastníků. Pouhým nevrácení (pokračováním v užívání) a případně též placením nájemného k prodloužení pronájmu nedochází.

2.3 Zapůjčení a vrácení vozu či přívěsu je vždy od 8-17 hodin, při nedodržení času se účtuje sazba viz podmínky zapůjčení.

3. Nájemné

3.1 Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné, jehož denní výše činí: ..................... Kč

Celková výše pronájmu (počet dní x denní výše nájmu) činí: ..............................Kč včetně limitu 300km /  den.

V případě překročení denního limitu je účtováno 2,50Kč / km.

Vratná kauce 10.000,- Kč

3.2 Nájemné a vratná kauce je v plné výši splatná nejpozději v den nabytí účinnosti této smlouvy, při podpisu spolu s předávacím protokolem.

3.3 Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodu na straně nájemce, nemá to vliv na původně sjednanou výši nájemného a nájemce je povinen nájemné zaplatit až do konce původně sjednané doby, resp. Pronajímatel není povinen již přijaté nájemné vracet.

3.4 Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu nebo většího nájezdu vozu nad denní limit, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů nebo překročení limitu splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce.

4. Vlastnické vztahy

4.1 Dnem účinnosti této smlouvy přechází na nájemce užívací právo k automobilu / přívěsu na dobu určitou dle čl. 2.1 - 2.2 a veškerému vybavení a příslušenství. Podrobný seznam tohoto vybavení včetně množství je obsažen v předávacím protokolu.

4.2 Podmínkou přechodu užívacího práva na dobu určitou dle čl. 2.1-2.2 je zaplacení nájemného pronajímateli.

5. Ostatní ujednání

5.1 Nájemce pečuje o to, aby na automobilu/přívěsu nevznikla žádná škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu.

5.2 Nájemce není oprávněn přenechat automobil/přívěs, který je předmětem této smlouvy do pronájmu třetí osobě, nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit a požadovat dvojnásobnou částku nájemného dle čl. 3.1 za celou dobu nájmu dle čl. 2.1-2.2, která bude odečtena z vratné kauce. Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce částku uhradit.

5.3 Automobil/přívěs se předává dle dohody a vrací dle čl. 2.3 této smlouvy.

5.4 Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy automobilu/přívěsu ani zapůjčeném příslušenství.

5.5 Ve voze je zakázáno kouřit, používat otevřený oheň, zapalovač, letlampu atd.

5.6 Bude-li vůz nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, účtujeme úhradu v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce (v tomto případě si vyhrazuje pronajímatel pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu). Pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náhrady uhradit.

5.7 Nájemce oznámí neprodleně škodu, havárii či nehodu vzniklou během pronájmu a zajistí doložení příslušných dokladů (hlášení policie, vyplněný protokol o nehodě pro pojišťovnu)

5.8 Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% (minimálně 5.000,- Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. V případě vyšší spoluúčasti než zaplacená vratná kauce, případně pokud nebyla vratná kauce složena, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit.

5.9 Nájemce oznámí při vrácení automobilu/přívěsu závady a poškození způsobené běžným opotřebením. V případě škody bránící dalšímu pronájmu automobilu/přívěsu, oznámí nájemce pronajímateli ještě před návratem (tel., email, sms).

5.10 Nájemce nese odpovědnost za škody ( jako např. defekt pneumatiky) , které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

5.11 Nájemce je povinen automobil/přívěs zabezpečit proti krádeži (používat zámky k uzamčení kabiny a nákladového prostoru, oje přívěsu) a v případě poruchy jej nezanechat bez hlídání.

5.12 Nájemce dokládá, že již završil věk 21 let a je vlastníkem řidičského oprávnění déle jak 2 roky.

5.13 Nájemce byl seznámen s obsluhou a nastavením automobilu/přívěsu.

5.14 Automobil je předáván s plnou nádrží PHM (motorová nafta). Nájemce je povinen vůz vrátit dotankovaný ve stejném stavu.

5.15 Všichni cestující jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy.

5.16 Nájemce je povinen automobil / přívěs vrátit uklizený, vyčištěný. V opačném případě účtujeme částku 1.500,- Kč. Při znečištění zakouřením, olejem, barvou apod. 5.000,- Kč, která bude odečtena z vratné kauce.

5.17 Pronajímatel je povinen přenechat automobil/přívěs v řádném technickém stavu, vybavený příslušenstvím, které odpovídá předpisům a provozu silničních vozidel, platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu.

5.18 V případě nutnosti provedení opravy vozu na cestě, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu do servisu.

5.19 Při ztrátě dokladu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč. V případě ztráty klíčů od vozu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 10.000,- Kč.

5.20 Při překročení sjednané doby pro vrácení automobilu / přívěsu bez předchozí dohody s pronajímatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému dle čl. 3.1 (nejde však o nájemné, nýbrž o náhradu škody) též smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin. Překročí-li prodlení s vrácením automobilu / přívěsu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

5.21 Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z této smlouvy ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

5.22 Na základě svobodné vůle svým podpisem nájemce i pronajímatel potvrzuje, že s obsahem a podmínkami této smlouvy souhlasí.

V Dolní Kamenici dne ..........................

Nájemce:...................................................... Pronajímatel:.........................................................

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL ke smlouvě o pronájmu automobilu/přívěsu

Typ vozu  FIAT DUCATO L2H2

Registrační značka / VIN .............................................................................................

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZU

Klíč na kola 1 ks

Bezpečnostní vesta 2 ks

Rezervní kolo 1 ks

Lékárnička 1 ks

Dálniční známka CZ 1 ks

Hever vozu

Trojúhelník 1 ks

BONUS VÝBAVA ZDARMA K AUTOMOBILU/ PŘÍVĚSU

4x Upevňovací kurta

Sankce v případě poškození interiéru / exteriéru nebo nedodržení smluvené doby vrácení:

EXTERIÉR

 • vše se řeší formou kauce 10.000,- Kč či havarijním pojištěním se spoluúčastí 5%, minimálně 5.000,- Kč ( nevztahuje se na defekt pneumatiky )

INTERIÉR

 • znečištění sedadel - 800,- Kč;
 • ztráta příslušenství - 500,- Kč;
 • v případě jiného poškození vozu bude pronajímateli ponechána kauce do doby opravy či dodání náhradního dílu.

VRÁCENÍ AUTOMOBILU/PŘÍVĚSU

Při nedodržení smluvené doby vrácení automobilu či přívěsu bude účtována pokuta viz podmínky zapůjčení, v případě delší doby více jak 6 hodin bude započítán další den do ceny pronájmu.

Nájemce potvrzuje převzetí předmětu pronájmu a zapůjčeného příslušenství na dobu a za podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu automobilu/přívěsu.

Potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a užíváním předmětu pronájmu a zapůjčeného příslušenství.

V Dolní Kamenici dne ........................

Podpis nájemce ............................................. Podpis pronajímatele ..........................................